DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Share
  avatar
  Administrator
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 10
  Age : 22
  Đến từ : Huế :D
  Registration date : 13/10/2008

  DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by Administrator on 29/10/08, 08:10 pm

  DANH SÁCH L?P HÓA K1

  1.


  Tr?n Hu? Anh 03/02/1959, Tri?u H?i
  Qu?ng Tr? (Phân tích)
  Nhà máy bia Qu?ng bình, (NR): 052 3821 241; 0914 733 115
  2.  ??ng Thái Bình
  03/03/1959, H??ng Th?y
  Th?a Thiên Hu? (Vô c?)

  Nhà 20 ngõ 67B Lý Nam ??, Hà N?i (NR): 04 8 3439 590; 0983 103 805; Binhdat@moit.gov.vn
  3.  Tr?n V?n Ch?
  24/03/1960, B?n H?i Qu?ng Tr? (Phân tích)

  18 Lê ?ình D??ng, ?à n?ng, (CQ): 3842 118/ (NR) 0511
  3897 123; 0913 473 833; tranvanchu-cico@vnn.vn
  4.  D? M?nh Công
  05/04/1959, Qu?ng
  Tr? (Vô c?)

  Trung tâm ?ng d?ng KHCN ??kl?k, 196 Phan Chu Trinh ?à
  L?t (CQ): 050 3954 193; 0914 692 504
  5.  Nguy?n ??ng Danh
  20/08/1959, Qu?ng Tr? (H?u c?)

  83 A ???ng s?3, ph??ng 18, Q. Tân Bình TP. H? Chí
  Minh; 0935 038 444;
  6.  L??ng Diên
  07/01/1959, Qu?ng Tr? (Phân
  tích)


  Nhà máy Xi M?ng ?ông Hà, Nr: 11 Hùng V??ng, ?ông Hà;
  0905 158 517
  7.  Nguy?n Th? Di?p
  01/09/1958, H??ng ?i?n, Th?a Thiên Hu? (H?u c?)

  Tr??ng C?p II Phan Sào Nam, Hu?; Nr. 6/195 Nguy?n Trãi
  Hu?; (NR): 054 3538 211; 0983 538 211
  8.  Phan Th? Dung
  08/01/1957, H??ng ?i?n Th?a
  Thiên Hu? (H?u c?)

  Nhà máy D?t Hoà Th?, ?à N?ng, (NR): 0511 3673 067;
  ?ã ngh? h?u 0989 069 460
  9.  Nguy?n Th? Ánh D??ng (2) 01/01/1960, Hu? Th?a Thiên Hu? (Vô c?)

  Cty Xi M?ng Gia Lai 059 3822 839; 3865 269; 3825 106/ 3822 839
  10.  D??ng Vi?t D?ng (3) 20/09/1959,Hu? Th?a
  Thiên Hu?

  Nr. 101/63B ???ng s? 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR):
  08 38605 994; 090 3 854 262
  11.  H? H?u D?ng
  06/04/1957, Hu?Th?a
  Thiên Hu?

  Công ty D??c li?u TW II, TP HCM; (NR): 08 38 997 669
  Nr. Phú M? H?ng HCM; 0903
  826 975
  (CQ): 08 38959 407
  12.  Công T?ng Tôn N? M? D? 12/12/1959, Hu? Th?a Thiên Hu? (Vô c?)

  Vi?n
  N/C Bi?n Nha trang, (NR): 058 3590498 (CQ):
  13.
  Phan
  Th? Thu Hà (3)
  01/07/1959,Hu? Th?a Thiên Hu?

  Nr.
  101/63B ???ng s? 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR); 0913 147 474
  14.  Ph?m Hân 01/07/1959, Thu? L??ng H??ng Thu?
  Th?a Thiên Hu? (H?u c?)
  Cty HH Xi M?ng Luks Vi?t Nam (NR): 054 3538 211; 0903 578 332; Hanvilas68@yahoo.com

  6/195 Nguy?n
  Trãi Tây L?c Hu?.
  15.  L??ng ??c Hi?n 29/10/1959, Hu? Th?a Thiên Hu? (Hóa lý)

  Tr??ng THPT
  Nguy?n Hu?, Hu?. (NR): 054 3538 952;
  0905 224 662; Hienluongdac@yahoo.com


  avatar
  Administrator
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 10
  Age : 22
  Đến từ : Huế :D
  Registration date : 13/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by Administrator on 29/10/08, 08:13 pm

  16.  Lý Thanh H??ng
  29/03/1959, Minh H??ng, Qu?ng Nam (H?u c?)

  Xí nghi?p d??c ph?m ?à N?ng Danapha. CQ: 0511 3736
  599 (NR): 0511 3838 273; 0905 227 782;
  Lythanhhuong1@yahoo.com

  17.  Nguy?n Ph??c V?nh Hoà (4) 12/09/1956, H??ng Phú, Th?a Thiên Hu? (Vô c?)

  ?H H?i s?n Nha trang, 9 ?oàn Tr?n Nghi?p NT,
  (NR): 058 3832 210; 0905112 099; hoaphuocnguyen@gmail.com
  18.  Lê Ph??c Hoà
  02/01/1959, Qu?ng Nam (Vô c?)

  ?à N?ng, (NR):
  0511 3931 549
  D?:
  19.  Tr?n Th? Hòa


  20.  Ngô Th? H?i
  08/01/1958, Hà ?ông Hà S?n Bình (H?u c?)

  ??i h?c Duy Tân ?à N?ng ?à N?ng (NR) : 0511 3889 152, 0983
  005 818

  ngothehoi@gmail.com
  21.  Nguy?n Th? Thu Lan 06/09/1959, Hu? Th?a Thiên Hu? (H?u c?)

  Khoa Hóa Tr??ng ??i H?c Khoa H?c Hu?, 176 Chi L?ng
  Hu?, (NR): 054 3534 239, (CQ): 054 3 823 951; 0905 604 687; Thulan176@yahoo.com
  22.  Ph?m H?ng Liên 16/10/1958, S?n T?nh, Ngh?a
  Bình (Phân tích)

  Nhà máy ???ng Qu?ng Ngãi, (NR): (CQ): ; 0914163
  648

  23.  Nguy?n Kim Liên
  08/10/1955, T? ngh?a, Ngh?a Bình (H?u c?)

  46/12 Tr?n V?n ?n Tân S?n Nhì Tp. HCM; 0918 101 858


  24.  Lê Th? Lu?
  05/03/1958, ?i?n Bàn, Qu?ng Nam (H?u c?)

  Công ty Hoá ch?t ?à N?ng 53 Lê H?ng Phong , (NR):
  0511 3642 366 (CQ): 0905
  494 435; Luy_hc@yahoo.com

  25.  Lê H?u Nhân
  29/05/1956, Qu?ng Tr?

  Quáng Tr?, (NR): ; 0914 351 627
  26.  ??ng Ph??ng Nga
  08/07/1959, Duy Xuyên, Qu?ng Nam (Phân tích)

  Vi?n Nghiên c?u Môi tr??ng, B? Giao thông, (NR): 04
  37 222 360; 0913 564 507;
  27.  Qu?c H? Hi?p Ngh?a 02/12/1959, Tri?u H?i, Qu?ng Tr? (Phân tích)

  PG? s? Công nghiêp Qu?ng Tr?, (NR): 053 3561 119, 0913 485 070; Quochohiepnghia@quangtri.gov.vn
  28.  Phan Th? Nhì (4)
  05/02/1956, Hoà Vang, Qu?ng
  Nam
  (H?u c?)

  ?H H?i s?n Nha trang, 9 ?oàn Tr?n Nghi?p NT,
  (NR): 058 3832 210; 0989 822 265; phannhi_dhts@yahoo.com
  29.  Hoàng Xuân Ngô
  31/07/1956, Tri?u H?i, Qu?ng Tr?
  (Vô c?)

  11 B L? Gia ?à L?t (NR): 063 3810 522 ;
  0918 495 827; Thienlam-tea@yahoo.com

  30.  Tr?n Ngh?
  20/12/1956, Hu?Th?a
  Thiên Hu? (Vô c?)

  Tr??ng ??i h?c Y D??c, ??i h?c Hu? (NR): 054 3810
  027; 914 079 037; Tthanhnghe@yahoo.com


  Được sửa bởi Admin ngày 03/11/08, 10:22 am; sửa lần 1.

  avatar
  Administrator
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 10
  Age : 22
  Đến từ : Huế :D
  Registration date : 13/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by Administrator on 29/10/08, 08:14 pm

  31.  Ph?m Bá Quang
  1955,Hu?
  Th?a Thiên Hu? (H?u c?)

  235 Nam
  K? Kh?i Ngh?a, P.7 Q.3 Tp HCM (NR):
  08 38469 620; 0909 298 694
  32.  Lê Th? H?nh Quyên 19/10/1959, Hu? Th?a Thiên Hu? (Hóa lý)

  M?, Email: Quyen.Le@dsm.com;
  http:// www.dsm.com
  33.  Nguy?n Quy?n
  01/04/1959? Qu?ng
  Tr? (Phân tích)

  73 Hai bà Tr?ng P.1, Th? xã Qu?ng Tr?, Qu?ng Tr?,
  (NR):
  34.  Nguy?n V?n Song
  14/09/1959, Qu?ng Nam (Vô c?)

  ?à N?ng 0983
  656 719;
  0511 3656 419
  35.  Ngô Xuyên S?n 13/05/1958?, Qu?ng Nam

  Tp HCM (NR):
  08 38610 841; 0958 515 541
  36.  Tr??ng Nh? T?o 25/06/1959, H??ng ?i?n, Th?a Thiên
  Hu? (Hóa lý)

  48/309 Lê ?ình D??ng ?à N?ng, Công ty Hoá ch?t ?à
  n?ng, (NR): 0511 3822 865 (CQ): ; 098 204 8309; Truongnhutao-cico@vnn.vn
  37.  Hoàng Hoài Thu
  02/09/1959, Tri?u H?i,
  Qu?ng Tr? (Vô c?)

  18 Lê ?ình D??ng, ?à N?ng, (NR): 0511 3891 656; 0914 165 898; ?ã ngh? h?u;
  38.  Lê Th? Thu Thu?
  12/10/1960, Phú L?c, Th?a
  Thiên Hu? (Hóa lý)

  ??i h?c S? Ph?m Hu?,
  Ngô ??c K? Hu? (NR): 054 3673 700; 0914 002 449;
  39.  Phan Th? Th?y

  ?i h?c Liên xô n?m th?
  nh?t - Quê ?à n?ng

  40.  Hoàng Tr??ng Th?ng 17/12/1955, H??ng ?i?n, Th?a Thiên Hu? (Vô c?)

  G? g?ch tuynen
  s? 1 Hu?, (NR): 054 3534 469/ CQ: 054 3558 303; 0913 425 925;
  41.  Lê Tôn Th??ng 10/08/1959, Tam xuân - Tam kì, Qu?ng Nam

  ?ã m?t
  42.  Nguy?n Th? Hi?n Trang 30/01/1960, H??ng ?i?n, Th?a Thiên Hu? (Phân
  tích)


  Công ty c? ph?n Hoàng Kim 117 Xô Vi?t Ngh? T?nh,
  P.17, Q. Bình Th?nh Tp. HCM, (NR): 08 38 400 126;
  43.  Tr?n ?ình V? (2)
  12/12/1957, H??ng ?i?n, Th?a Thiên Hu? (Hóa lý)

  ?ài khí t??ng th?y v?n, khu v?c Tây nguyên / 13
  Tr??ng Chinh Pleiku Gia Lai, (NR): 059 3822 839; 0905 657 446

  avatar
  H?i ng?
  Khách viếng thăm

  Gởi các bạn!

  Bài gửi by H?i ng? on 29/10/08, 10:10 pm

  Mình đã đọc, địa chỉ email của mình là ngothehoi@gmail.com . Chúc các bạn có nhiều niềm vui. Chào thân ái!
  avatar
  Administrator
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 10
  Age : 22
  Đến từ : Huế :D
  Registration date : 13/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by Administrator on 03/11/08, 10:19 am

  Vâng, địa chỉ đã được thêm. (20. Ngô Thế Hội) Very Happy


  ThuLan176

  Tổng số bài gửi : 132
  Đến từ : Huế
  Registration date : 23/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by ThuLan176 on 10/02/09, 09:49 pm

  Tt Họ và tên, ngày sinh, quê quán Địa chỉ liên hệ
  1. Trần Huệ Anh 03/02/1959, Triệu Hải Quảng Trị (Phân tích) Nhà máy bia Quảng bình, (NR): 052 3821 241; 0914 733 115
  2. Đặng Thái Bình 03/03/1959, Hương Thủy Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Nhà 20 ngõ 67B Lý Nam Đế, Hà Nội (NR): 04 8 3439 590; 0983 103 805; Binhdat@moit.gov.vn

  3. Trần Văn Chư 24/03/1960, Bến Hải Quảng Trị (Phân tích) 18 Lê Đình Dương, Đà nẵng, (CQ): 3842 118/ (NR) 0511 3897 123; 0913 473 833; tranvanchu-cico@vnn.vn

  4. Dư Mạnh Công 05/04/1959, Quảng Trị (Vô cơ) Trung tâm ứng dụng KHCN Đăklăk, 196 Phan Chu Trinh Đà Lạt (CQ): 050 3954 193; 0914 692 504
  5. Nguyễn Đăng Danh 20/08/1959, Quảng Trị (Hữu cơ) 83 A đường số3, phường 18, Q. Tân Bình TP. Hồ Chí Minh; 0935 038 444;
  6. Lương Diên 07/01/1959, Quảng Trị (Phân tích) Nhà máy Xi Măng Đông Hà, Nr: 11 Hùng Vương, Đông Hà; 0905 158 517
  7. Nguyễn Thị Diệp 01/09/1958, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Trường Cấp II Phan Sào Nam, Huế; Nr. 6/195 Nguyễn Trãi Huế; (NR): 054 3538 211; 0983 538 211
  8. Phan Thị Dung 08/01/1957, Hương Điền Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Nhà máy Dệt Hoà Thọ, Đà Nẵng, (NR): 0511 3673 067; đã nghỉ hưu 0989 069 460
  9. Nguyễn Thị Ánh Dương (2) 01/01/1960, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Cty Xi Măng Gia Lai 059 3822 839; 3865 269; 3825 106/ 3822 839
  10. Dương Viết Dũng (3) 20/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế Nr. 101/63B đường số 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR): 08 38605 994; 090 3 854 262
  11. Hồ Hữu Dụng 06/04/1957, Huế Thừa Thiên Huế Công ty Dược liệu TW II, TP HCM; (NR): 08 38 997 669 Nr. Phú Mỹ Hưng HCM; 0903 826 975 (CQ): 08 38959 407
  12. Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Dư 12/12/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Viện N/C Biển Nha trang, (NR): 058 3590498 (CQ):
  13. Phan Thị Thu Hà (3) 01/07/1959, Huế Thừa Thiên Huế Nr. 101/63B đường số 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR); 0913 147 474
  14. Phạm Hân 01/07/1959, Thuỷ Lương Hương Thuỷ Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Cty HH Xi Măng Luks Việt Nam (NR): 054 3538 211; 0903 578 332; Hanvilas68@yahoo.com
  6/195 Nguyễn Trãi Tây Lộc Huế.
  15. Lương Đắc Hiền 29/10/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Trường THPT Nguyễn Huệ, Huế. (NR): 054 3538 952; 0905 224 662; Hienluongdac@yahoo.com

  16. Lý Thanh Hương 29/03/1958, Minh Hương, Quảng Nam (Hữu cơ) Xí nghiệp dược phẩm Đà Nẵng Danapha. CQ: 0511 3736 599 (NR): 0511 3838 273; 0905 227 782; Lythanhhuong1@yahoo.com

  17. Nguyễn Phước Vĩnh Hoà (4) 12/09/1956, Hương Phú, Thừa Thiên Huế (Vô cơ) ĐH Hải sản Nha trang, 9 Đoàn Trần Nghiệp NT, (NR): 058 3832 210; 0905112 099; Hoaphuocnguyen@gmail.com

  18. Lê Phước Hoà 02/01/1959, Quảng Nam (Vô cơ) Đà Nẵng, (NR): 0511 3931 549 DĐ:
  19. Trần Thị Hòa 04/12/1958, Huế Thừa Thiên Huế
  20. Ngô Thế Hội 08/01/1958, Hà Đông Hà Sơn Bình (Hữu cơ) Đại học Duy Tân Đà Nẵng Đà Nẵng (NR) : 0511 3889 152, 0983 005 818
  21. Nguyễn Thị Thu Lan 06/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Khoa Hóa Trường Đại Học Khoa Học Huế, 176 Chi Lăng Huế, (NR): 054 3534 239, (CQ): 054 3 823 951; 0905 604 687; Thulan176@yahoo.com

  22. Phạm Hồng Liên 16/10/1958, Sơn Tịnh, Nghĩa Bình (Phân tích) Nhà máy đường Quảng Ngãi, (NR): (CQ): ; 0914163 648
  23. Nguyễn Kim Liên 08/10/1955, Tư nghĩa, Nghĩa Bình (Hữu cơ) 46/12 Trần Văn Ơn Tân Sơn Nhì Tp. HCM; 0918 101 858

  24. Lê Thị Luỹ 05/03/1958, Điện Bàn, Quảng Nam (Hữu cơ) Công ty Hoá chất Đà Nẵng 53 Lê Hồng Phong , (NR): 0511 3642 366 (CQ): 0905 494 435; Luy_hc@yahoo.com

  25. Lê Hữu Nhân 29/05/1956, Quảng Trị Quáng Trị, (NR): ; 0914 351 627
  26. Đặng Phương Nga 08/07/1959, Duy Xuyên, Quảng Nam (Phân tích) Viện Nghiên cứu Môi trường, Bộ Giao thông, (NR): 04 37 222 360; 0913 564 507;
  27. Quốc Hồ Hiệp Nghĩa 02/12/1959, Triệu Hải, Quảng Trị (Phân tích) PGĐ sở Công nghiêp Quảng Trị, (NR): 053 3561 119, 0913 485 070; Quochohiepnghia@quangtri.gov.vn

  28. Phan Thị Nhì (4) 05/02/1956, Hoà Vang, Quảng Nam (Hữu cơ) ĐH Hải sản Nha trang, 9 Đoàn Trần Nghiệp NT, (NR): 058 3832 210; 0989 822 265; Phannhi_dhts@yahoo.com

  29. Hoàng Xuân Ngô 31/07/1956, Triệu Hải, Quảng Trị (Vô cơ) 11 B Lữ Gia Đà Lạt (NR): 063 3810 522 ; 0918 495 827; Thienlam-tea@yahoo.com

  30. Trần Nghệ 20/12/1956, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế (NR): 054 3810 027; 914 079 037; Tthanhnghe@yahoo.com

  31. Phạm Bá Quang 1955, Huế Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) 235 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7 Q.3 Tp HCM (NR): 08 38469 620; 0909 298 694
  32. Lê Thị Hạnh Quyên 19/10/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Mỹ, Email: Quyen.Le@dsm.com; http:// www.dsm.com
  33. Nguyễn Quyền 01/04/1959? Quảng Trị (Phân tích) 73 Hai bà Trưng P.1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị, (NR):
  34. Nguyễn Văn Song 14/09/1959, Quảng Nam (Vô cơ) Đà Nẵng 0983 656 719; 0511 3656 419
  35. Ngô Xuyên Sơn 13/05/1958?, Quảng Nam Tp HCM (NR): 08 38610 841; 0958 515 541
  36. Trương Như Tạo 25/06/1959, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) 48/309 Lê Đình Dương Đà Nẵng, Công ty Hoá chất Đà nẵng, (NR): 0511 3822 865 (CQ): ; 098 204 8309; Truongnhutao-cico@vnn.vn

  37. Hoàng Hoài Thu 02/09/1959, Triệu Hải, Quảng Trị (Vô cơ) 18 Lê Đình Dương, Đà Nẵng, (NR): 0511 3891 656; 0914 165 898; đã nghỉ hưu;
  38. Lê Thị Thu Thuỷ 12/10/1960, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Đại học Sư Phạm Huế, Ngô Đức Kế Huế (NR): 054 3673 700; 0914 002 449;
  39. Trần Bích Thủy 05/06/1959, Quảng Nam Đi học Liên xô năm thứ nhất - Quê Đà nẵng
  40. Hoàng Trường Thắng 17/12/1955, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Vô cơ) GĐ gạch tuynen số 1 Huế, (NR): 054 3534 469/ CQ: 054 3558 303; 0913 425 925;
  41. Lê Tôn Thương 10/08/1959, Tam xuân - Tam kì, Quảng Nam Đã mất
  42. Nguyễn Thị Hiền Trang 30/01/1960, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Phân tích) Công ty cổ phần Hoàng Kim 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh Tp. HCM, (NR): 08 38 400 126; Tranbakhoa@yahoo.com

  43. Hoàng Minh Tuấn 01/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế
  44. Trần Đình Vũ (2) 12/12/1957, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Đài khí tượng thủy văn, khu vực Tây nguyên / 13 Trường Chinh Pleiku Gia Lai, (NR): 059 3822 839; 0905 657 446
  Danh sách này đúng nè
  avatar
  hueanh

  Tổng số bài gửi : 38
  Age : 58
  Đến từ : Thiên đường hạnh phúc
  Registration date : 06/04/2009

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by hueanh on 06/04/09, 07:47 pm

  địa chỉ mail: hueanh_tran@yahoo.com
  ĐT nhà riêng:052.3770 116.( số ở Huế: 054.3515 598)
  NS: 3/2/1960
  Quê quán: Triệu Thành , Triệu Phong Quảng Trị

  ThuLan176

  Tổng số bài gửi : 132
  Đến từ : Huế
  Registration date : 23/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by ThuLan176 on 12/04/09, 09:13 pm

  Tt Họ và tên, ngày sinh, quê quán Địa chỉ liên hệ
  1. Trần Huệ Anh 03/02/1960, Triệu Phong Quảng Trị (Phân tích) Nhà máy bia Quảng bình, (NR): 052 3770 116; 0914 733 115 Hueanh_tran@yahoo.com

  2. Đặng Thái Bình 03/03/1959, Hương Thủy Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Nhà 20 ngõ 67B Lý Nam Đế, Hà Nội (NR): 04 8 3439 590; 0983 103 805; Binhdat@moit.gov.vn

  3. Trần Văn Chư 24/03/1960, Bến Hải Quảng Trị (Phân tích) 18 Lê Đình Dương, Đà nẵng, (CQ): 3842 118/ (NR) 0511 3897 123; 0913 473 833; tranvanchu-cico@vnn.vn

  4. Dư Mạnh Công 05/04/1959, Quảng Trị (Vô cơ) Trung tâm ứng dụng KHCN Đăklăk, 196 Phan Chu Trinh Đà Lạt (CQ): 050 3954 193; 0914 692 504
  5. Nguyễn Đăng Danh 20/08/1959, Quảng Trị (Hữu cơ) 83 A đường số 3, phường 18, Q. Tân Bình TP. Hồ Chí Minh; 0935 038 444;
  6. Lương Diên 07/01/1959, Quảng Trị (Phân tích) Nhà máy Xi Măng Đông Hà, Nr: 11 Hùng Vương, Đông Hà; 0905 158 517
  7. Nguyễn Thị Diệp 01/09/1958, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Trường Cấp II Phan Sào Nam, Huế; Nr. 6/195 Nguyễn Trãi Huế; (NR): 054 3538 211; 0983 538 211
  8. Phan Thị Dung 08/01/1957, Hương Điền Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Nhà máy Dệt Hoà Thọ, Đà Nẵng, (NR): 0511 3673 067; đã nghỉ hưu 0989 069 460
  9. Nguyễn Thị Ánh Dương (2) 01/01/1960, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Cty Xi Măng Gia Lai 059 3822 839; 3865 269; 3825 106/ 3822 839
  10. Dương Viết Dũng (3) 20/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế Nr. 101/63B đường số 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR): 08 38605 994; 090 3 854 262
  11. Hồ Hữu Dụng 06/04/1957, Huế Thừa Thiên Huế Công ty Dược liệu TW II, TP HCM; (NR): 08 38 997 669 Nr. Phú Mỹ Hưng HCM; 0903 826 975 (CQ): 08 38959 407
  12. Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Dư 12/12/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Viện N/C Biển Nha trang, (NR): 058 3590498 (CQ):
  13. Phan Thị Thu Hà (3) 01/07/1959, Huế Thừa Thiên Huế Nr. 101/63B đường số 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR); 0913 147 474
  14. Phạm Hân 01/07/1959, Thuỷ Lương Hương Thuỷ Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Cty HH Xi Măng Luks Việt Nam (NR): 054 3538 211; 0903 578 332; Hanvilas68@yahoo.com
  6/195 Nguyễn Trãi Tây Lộc Huế.
  15. Lương Đắc Hiền 29/10/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Trường THPT Nguyễn Huệ, Huế. (NR): 054 3538 952; 0905 224 662; Hienluongdac@yahoo.com

  16. Lý Thanh Hương 29/03/1958, Minh Hương, Quảng Nam (Hữu cơ) Xí nghiệp dược phẩm Đà Nẵng Danapha. CQ: 0511 3736 599 (NR): 0511 3838 273; 0905 227 782; Lythanhhuong1@yahoo.com

  17. Nguyễn Phước Vĩnh Hoà (4) 12/09/1956, Hương Phú, Thừa Thiên Huế (Vô cơ) ĐH Hải sản Nha trang, 9 Đoàn Trần Nghiệp NT, (NR): 058 3832 210; 0905112 099; Hoaphuocnguyen@gmail.com

  18. Lê Phước Hoà 02/01/1959, Quảng Nam (Vô cơ) Đà Nẵng, (NR): 0511 3931 549 DĐ:
  19. Trần Thị Hòa 04/12/1958, Huế Thừa Thiên Huế
  20. Ngô Thế Hội 08/01/1958, Hà Đông Hà Sơn Bình (Hữu cơ) Đại học Duy Tân Đà Nẵng Đà Nẵng (NR) : 0511 3889 152, 0983 005 818
  21. Nguyễn Thị Thu Lan 06/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Khoa Hóa Trường Đại Học Khoa Học Huế, 176 Chi Lăng Huế, (NR): 054 3534 239, (CQ): 054 3 823 951; 0905 604 687; Thulan176@yahoo.com

  22. Phạm Hồng Liên 16/10/1958, Sơn Tịnh, Nghĩa Bình (Phân tích) Nhà máy đường Quảng Ngãi, (NR): (CQ): ; 0914163 648
  23. Nguyễn Kim Liên 08/10/1955, Tư nghĩa, Nghĩa Bình (Hữu cơ) 46/12 Trần Văn Ơn Tân Sơn Nhì Tp. HCM; 0918 101 858

  24. Lê Thị Luỹ 05/03/1958, Điện Bàn, Quảng Nam (Hữu cơ) Công ty Hoá chất Đà Nẵng 53 Lê Hồng Phong , (NR): 0511 3642 366 (CQ): 0905 494 435; Luy_hc@yahoo.com

  25. Lê Hữu Nhân 29/05/1956, Quảng Trị Quáng Trị, (NR): ; 0914 351 627
  26. Đặng Phương Nga 08/07/1959, Duy Xuyên, Quảng Nam (Phân tích) Viện Nghiên cứu Môi trường, Bộ Giao thông, (NR): 04 37 222 360; 0913 564 507;
  27. Quốc Hồ Hiệp Nghĩa 02/12/1959, Triệu Hải, Quảng Trị (Phân tích) PGĐ sở Công nghiêp Quảng Trị, (NR): 053 3561 119, 0913 485 070; Quochohiepnghia@quangtri.gov.vn

  28. Phan Thị Nhì (4) 05/02/1956, Hoà Vang, Quảng Nam (Hữu cơ) ĐH Hải sản Nha trang, 9 Đoàn Trần Nghiệp NT, (NR): 058 3832 210; 0989 822 265; Phannhi_dhts@yahoo.com

  29. Hoàng Xuân Ngô 31/07/1956, Triệu Hải, Quảng Trị (Vô cơ) 11 B Lữ Gia Đà Lạt (NR): 063 3810 522 ; 0918 495 827; Thienlam-tea@yahoo.com

  30. Trần Nghệ 20/12/1956, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế (NR): 054 3810 027; 914 079 037; Tthanhnghe@yahoo.com

  31. Phạm Bá Quang 1955, Huế Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) 235 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7 Q.3 Tp HCM (NR): 08 38469 620; 0909 298 694
  32. Lê Thị Hạnh Quyên 19/10/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Mỹ, Email: Quyen.Le@dsm.com; http:// www.dsm.com
  33. Nguyễn Quyền 01/04/1959? Quảng Trị (Phân tích) 73 Hai bà Trưng P.1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị, (NR):
  34. Nguyễn Văn Song 14/09/1959, Quảng Nam (Vô cơ) Đà Nẵng 0983 656 719; 0511 3656 419
  35. Ngô Xuyên Sơn 13/05/1958?, Quảng Nam Tp HCM (NR): 08 38610 841; 0958 515 541
  36. Trương Như Tạo 25/06/1959, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) 48/309 Lê Đình Dương Đà Nẵng, Công ty Hoá chất Đà nẵng, (NR): 0511 3822 865 (CQ): ; 098 204 8309; Truongnhutao-cico@vnn.vn

  37. Hoàng Hoài Thu 02/09/1959, Triệu Hải, Quảng Trị (Vô cơ) 18 Lê Đình Dương, Đà Nẵng, (NR): 0511 3891 656; 0914 165 898; đã nghỉ hưu;
  38. Lê Thị Thu Thuỷ 12/10/1960, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Đại học Sư Phạm Huế, Ngô Đức Kế Huế (NR): 054 3673 700; 0914 002 449;
  39. Trần Bích Thủy 05/06/1959, Quảng Nam Đi học Liên xô năm thứ nhất - Quê Đà nẵng
  40. Hoàng Trường Thắng 17/12/1955, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Vô cơ) GĐ gạch tuynen số 1 Huế, (NR): 054 3534 469/ CQ: 054 3558 303; 0913 425 925;
  41. Lê Tôn Thương 10/08/1959, Tam xuân - Tam kì, Quảng Nam Đã mất
  42. Nguyễn Thị Hiền Trang 30/01/1960, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Phân tích) Công ty cổ phần Hoàng Kim 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh Tp. HCM, (NR): 08 38 400 126; Tranbakhoa@yahoo.com

  43. Hoàng Minh Tuấn 01/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế
  44. Trần Đình Vũ (2) 12/12/1957, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Đài khí tượng thủy văn, khu vực Tây nguyên / 13 Trường Chinh Pleiku Gia Lai, (NR): 059 3822 839; 0905 657 446

  Danh sách này mới nhất nè
  avatar
  thanhhuong

  Tổng số bài gửi : 1201
  Age : 59
  Đến từ : Danang
  Registration date : 28/03/2009

  Lan cho H thêm 1 tuổi.

  Bài gửi by thanhhuong on 18/04/09, 09:53 pm

  Thu Lan oi,
  Tối nay ngồi đọc danh sách lớp mình, đầy đủ ghê, nhưng mà Lan ơi, H sinh 1959 chứ không phải 1958 như trong danh sách. Lan cho H thêm 1 nhưng H quá trời rồi nên không nhận nữa đâu, ngẫm lại mới ngày nào vào trường mới mười mấy , ghê quá.
  Mờ trang web hoài nhưng chẳng thấy ai viết, buồn ghê, mấy anh "thanh niên" lớp hóa đi đâu hết rồi không biết nữa.

  ThuLan176

  Tổng số bài gửi : 132
  Đến từ : Huế
  Registration date : 23/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by ThuLan176 on 18/04/09, 11:13 pm

  Tt Họ và tên, ngày sinh, quê quán Địa chỉ liên hệ
  1. Trần Huệ Anh 03/02/1960, Triệu Phong Quảng Trị (Phân tích) Nhà máy bia Quảng bình, (NR): 052 3770 116; 0914 733 115 Hueanh_tran@yahoo.com

  2. Đặng Thái Bình 03/03/1959, Hương Thủy Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Nhà 20 ngõ 67B Lý Nam Đế, Hà Nội (NR): 04 8 3439 590; 0983 103 805; Binhdat@moit.gov.vn

  3. Trần Văn Chư 24/03/1960, Bến Hải Quảng Trị (Phân tích) 18 Lê Đình Dương, Đà nẵng, (CQ): 3842 118/ (NR) 0511 3897 123; 0913 473 833; tranvanchu-cico@vnn.vn

  4. Dư Mạnh Công 05/04/1959, Quảng Trị (Vô cơ) Trung tâm ứng dụng KHCN Đăklăk, 196 Phan Chu Trinh Đà Lạt (CQ): 050 3954 193; 0914 692 504
  5. Nguyễn Đăng Danh 20/08/1959, Quảng Trị (Hữu cơ) 83 A đường số 3, phường 18, Q. Tân Bình TP. Hồ Chí Minh; 0935 038 444;
  6. Lương Diên 07/01/1959, Quảng Trị (Phân tích) Nhà máy Xi Măng Đông Hà, Nr: 11 Hùng Vương, Đông Hà; 0905 158 517
  7. Nguyễn Thị Diệp 01/09/1958, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Trường Cấp II Phan Sào Nam, Huế; Nr. 6/195 Nguyễn Trãi Huế; (NR): 054 3538 211; 0983 538 211
  8. Phan Thị Dung 08/01/1957, Hương Điền Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Nhà máy Dệt Hoà Thọ, Đà Nẵng, (NR): 0511 3673 067; đã nghỉ hưu 0989 069 460
  9. Nguyễn Thị Ánh Dương (2) 01/01/1960, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Cty Xi Măng Gia Lai 059 3822 839; 3865 269; 3825 106/ 3822 839
  10. Dương Viết Dũng (3) 20/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế Nr. 101/63B đường số 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR): 08 38605 994; 090 3 854 262
  11. Hồ Hữu Dụng 06/04/1957, Huế Thừa Thiên Huế Công ty Dược liệu TW II, TP HCM; (NR): 08 38 997 669 Nr. Phú Mỹ Hưng HCM; 0903 826 975 (CQ): 08 38959 407
  12. Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Dư 12/12/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Viện N/C Biển Nha trang, (NR): 058 3590498 (CQ):
  13. Phan Thị Thu Hà (3) 01/07/1959, Huế Thừa Thiên Huế Nr. 101/63B đường số 7, P.18, Q.Tân Bình, HCM (NR); 0913 147 474
  14. Phạm Hân 01/07/1959, Thuỷ Lương Hương Thuỷ Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Cty HH Xi Măng Luks Việt Nam (NR): 054 3538 211; 0903 578 332; Hanvilas68@yahoo.com
  6/195 Nguyễn Trãi Tây Lộc Huế.
  15. Lương Đắc Hiền 29/10/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Trường THPT Nguyễn Huệ, Huế. (NR): 054 3538 952; 0905 224 662; Hienluongdac@yahoo.com

  16. Lý Thanh Hương 29/03/1959, Minh Hương, Quảng Nam (Hữu cơ) Xí nghiệp dược phẩm Đà Nẵng Danapha. CQ: 0511 3736 599 (NR): 0511 3838 273; 0905 227 782; Lythanhhuong1@yahoo.com

  17. Nguyễn Phước Vĩnh Hoà (4) 12/09/1956, Hương Phú, Thừa Thiên Huế (Vô cơ) ĐH Hải sản Nha trang, 9 Đoàn Trần Nghiệp NT, (NR): 058 3832 210; 0905112 099; Hoaphuocnguyen@gmail.com

  18. Lê Phước Hoà 02/01/1959, Quảng Nam (Vô cơ) Đà Nẵng, (NR): 0511 3931 549 DĐ:
  19. Trần Thị Hòa 04/12/1958, Huế Thừa Thiên Huế
  20. Ngô Thế Hội 08/01/1958, Hà Đông Hà Sơn Bình (Hữu cơ) Đại học Duy Tân Đà Nẵng Đà Nẵng (NR) : 0511 3889 152, 0983 005 818
  21. Nguyễn Thị Thu Lan 06/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) Khoa Hóa Trường Đại Học Khoa Học Huế, 176 Chi Lăng Huế, (NR): 054 3534 239, (CQ): 054 3 823 951; 0905 604 687; Thulan176@yahoo.com

  22. Phạm Hồng Liên 16/10/1958, Sơn Tịnh, Nghĩa Bình (Phân tích) Nhà máy đường Quảng Ngãi, (NR): (CQ): ; 0914163 648
  23. Nguyễn Kim Liên 08/10/1955, Tư nghĩa, Nghĩa Bình (Hữu cơ) 46/12 Trần Văn Ơn Tân Sơn Nhì Tp. HCM; 0918 101 858

  24. Lê Thị Luỹ 05/03/1958, Điện Bàn, Quảng Nam (Hữu cơ) Công ty Hoá chất Đà Nẵng 53 Lê Hồng Phong , (NR): 0511 3642 366 (CQ): 0905 494 435; Luy_hc@yahoo.com

  25. Lê Hữu Nhân 29/05/1956, Quảng Trị Quáng Trị, (NR): ; 0914 351 627
  26. Đặng Phương Nga 08/07/1959, Duy Xuyên, Quảng Nam (Phân tích) Viện Nghiên cứu Môi trường, Bộ Giao thông, (NR): 04 37 222 360; 0913 564 507;
  27. Quốc Hồ Hiệp Nghĩa 02/12/1959, Triệu Hải, Quảng Trị (Phân tích) PGĐ sở Công nghiêp Quảng Trị, (NR): 053 3561 119, 0913 485 070; Quochohiepnghia@quangtri.gov.vn

  28. Phan Thị Nhì (4) 05/02/1956, Hoà Vang, Quảng Nam (Hữu cơ) ĐH Hải sản Nha trang, 9 Đoàn Trần Nghiệp NT, (NR): 058 3832 210; 0989 822 265; Phannhi_dhts@yahoo.com

  29. Hoàng Xuân Ngô 31/07/1956, Triệu Hải, Quảng Trị (Vô cơ) 11 B Lữ Gia Đà Lạt (NR): 063 3810 522 ; 0918 495 827; Thienlam-tea@yahoo.com

  30. Trần Nghệ 20/12/1956, Huế Thừa Thiên Huế (Vô cơ) Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế (NR): 054 3810 027; 914 079 037; Tthanhnghe@yahoo.com

  31. Phạm Bá Quang 1955, Huế Thừa Thiên Huế (Hữu cơ) 235 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7 Q.3 Tp HCM (NR): 08 38469 620; 0909 298 694
  32. Lê Thị Hạnh Quyên 19/10/1959, Huế Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Mỹ, Email: Quyen.Le@dsm.com; http:// www.dsm.com
  33. Nguyễn Quyền 01/04/1959? Quảng Trị (Phân tích) 73 Hai bà Trưng P.1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị, (NR):
  34. Nguyễn Văn Song 14/09/1959, Quảng Nam (Vô cơ) Đà Nẵng 0983 656 719; 0511 3656 419
  35. Ngô Xuyên Sơn 13/05/1958?, Quảng Nam Tp HCM (NR): 08 38610 841; 0958 515 541
  36. Trương Như Tạo 25/06/1959, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) 48/309 Lê Đình Dương Đà Nẵng, Công ty Hoá chất Đà nẵng, (NR): 0511 3822 865 (CQ): ; 098 204 8309; Truongnhutao-cico@vnn.vn

  37. Hoàng Hoài Thu 02/09/1959, Triệu Hải, Quảng Trị (Vô cơ) 18 Lê Đình Dương, Đà Nẵng, (NR): 0511 3891 656; 0914 165 898; đã nghỉ hưu;
  38. Lê Thị Thu Thuỷ 12/10/1960, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Đại học Sư Phạm Huế, Ngô Đức Kế Huế (NR): 054 3673 700; 0914 002 449;
  39. Trần Bích Thủy 05/06/1959, Quảng Nam Đi học Liên xô năm thứ nhất - Quê Đà nẵng
  40. Hoàng Trường Thắng 17/12/1955, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Vô cơ) GĐ gạch tuynen số 1 Huế, (NR): 054 3534 469/ CQ: 054 3558 303; 0913 425 925;
  41. Lê Tôn Thương 10/08/1959, Tam xuân - Tam kì, Quảng Nam Đã mất
  42. Nguyễn Thị Hiền Trang 30/01/1960, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Phân tích) Công ty cổ phần Hoàng Kim 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh Tp. HCM, (NR): 08 38 400 126; Tranbakhoa@yahoo.com

  43. Hoàng Minh Tuấn 01/09/1959, Huế Thừa Thiên Huế
  44. Trần Đình Vũ (2) 12/12/1957, Hương Điền, Thừa Thiên Huế (Hóa lý) Đài khí tượng thủy văn, khu vực Tây nguyên / 13 Trường Chinh Pleiku Gia Lai, (NR): 059 3822 839; 0905 657 446

  ThuLan176

  Tổng số bài gửi : 132
  Đến từ : Huế
  Registration date : 23/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by ThuLan176 on 18/04/09, 11:18 pm

  Huong oi L vua bot tuoi cua Huong di 1 tuoi chu khong phai them dau nhe1! Chac chan con nhieu sai sot lam vi L lay tu danh sach lop minh con luu tren phong giao vu ma, co cho nhau nat nen co khi bi nham lan cac ban thong cam nhe. Hi hi. Chuc moi nguoi khoe va tre mai tuoi hai muoi.

  ThuLan176

  Tổng số bài gửi : 132
  Đến từ : Huế
  Registration date : 23/10/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by ThuLan176 on 18/04/09, 11:30 pm

  CÁC THẦY, CÔ ĐÃ GIẢNG DẠY LỚP HÓA K1
  Thầy, cô Môn dạy Địa chỉ hiện nay
  Năm thứ nhất (1977-1978)
  Thầy Tôn Thất Bảo? Toán cao cấp Ở Tp HCM?
  Thầy Phan Dương? Toán cao cấp Ở nước ngoài
  Vĩnh Thiều Vật lý Đại cương Đã mất năm 1998.
  Thầy Phan Văn Quảng Hóa Đại cương Nghỉ hưu năm 1983 tại 205/10 Bà Triệu;054.3823573;hoanghaiquekts@yahoo.com

  Thầy Đỗ Nam Vật lý Đại cương GD Sở Khoa học Thừa Thiên Huế; 054. 3825 855;0913 425124; donamhue@gmail.com

  Thầy Tạ Đình Hùng Chế tạo dụng cụ thủy tinh Hà Nội, 04.3823 8640
  Thầy Nguyễn Hồng Trân Tiếng Nga Nghỉ hưu năm 1999, ĐT nr: 0543. 826 167; Đtdi: 0955030735 hongtran.nguyen@yahoo.com
  http://360.yahoo.com/hongtran.nguyen
  Thầy Lê Quang Minh Lịch sử Đảng Đã nghỉ hưu năm 1982; 382 Chi Lăng; 0543 528 543
  Năm thứ hai (1978-1979)
  Thầy Đào Đình Thức Hóa lượng tử (Cấu tạo chất) Đã mất năm 2008 tại Hà Nội, 043 851 2039

  Thầy Nguyễn Văn Cẩn Phân tích quang phổ phát xạ
  Thầy Tôn Thất Hanh Hóa Vô cơ Nghỉ hưu; 054.3
  Thầy Trần Ngọc Chương Toán thống kê Hà Nội
  Thầy Từ Vọng Nghi Hóa phân tích Khoa Hóa Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, đã nghỉ hưu năm 2006; 32 Hạ Hồi, Hoàn Kiếm , Hà Nội, 04- 3228523
  Cô Trương Thị Tường Vy Hóa lý – Điện hóa Đường Sư Vạn Hạnh , Quận 3, Tp HCM
  Thầy Nguyễn Ngọc Tranh Triết học Nhà máy bia Huế, 0913 410 706; 2/24 Trần Thúc Nhẫn; 054.3826939
  Thầy Nguyễn Văn Thanh Tiếng Nga Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế; 054.3846 223
  Thầy Trần Mạnh Lục Thực tập Hóa vô cơ Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng;
  68 Nguyễn Thị Minh Khai; 0903 575 456
  Thầy Nguyễn Hữu Tình Thể dục Khoa Giáo dục thể chất, ĐH Huế; 054. 3820408
  Năm thứ ba (1979-1980)
  Thây Hải Anh văn
  Thầy Trương Đình Mậu Hóa keo Phó cục trưởng Cục nhà giáo Bộ Giáo dục và Đào Tạo;nr: 04. 38645501; 0975 535339;truongdinhmau2006@yahoo.com

  Cô Trương Thị Tường Vy Điện hóa Đường Sư Vạn Hạnh nối dài, Quận 3
  Thaình phäú Häö Chê Minh
  Thầy Nguyễn Hồng Trân Hóa lý - Động hóa học Nghỉ hưu năm 1999 ,ĐT nr: 0543. 826 167; Đtdi: 0955030735 hongtran.nguyen@yahoo.com
  http://360.yahoo.com/hongtran.nguyen
  Ngô Hiền Hóa polimer Công ty thép Miền Nam,TP HCM
  O8- 38404078
  Cô Nguyễn Phúc Hòa Anh Văn Nghỉ hưu năm 2006, 10/4 Lê Hồng Phong Huế, 054.3824 452
  Thầy Huỳnh Tăng Long Hóa Hữu cơ Đã mất năm 2001? 054.
  Thầy Nguyễn Xuân Khoa Thực tập Hóa Phân tích Đã mất năm 2007, Trường Đại học Khoa học; Nhà riêng 4/12 kiệt 137 Phan Đình Phùng 054.3831 357
  Thầy Nguyễn Văn Ly Thực tập Hóa phân tích Đang dạy khoa Hóa, ĐHKH Huế
  Cô Nguyễn Thị Bach Tuyết Thực tập Hóa phân tích
  Thầy Lê Phú Nhơn Hóa Kỹ thuật vô cơ Đã mất năm 2000?
  Cô Phạm Thị Hòa Hóa Kỹ thuật hữu cơ Nghỉ hưu năm , 8 Lương Thế Vinh, Huế;
  054. 3846170
  Thầy Võ Duy Chất Kinh tế chính trị Nghỉ hưu, 76 Nguyễn Huệ phường 1 Đông Hà, Quảng Trị 053.3853 295; 0913485677
  Thầy Đào Hùng Cường Thực tập Hóa Hữu cơ Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng; 0905 820 390
  Thầy Trần Thái Hòa Nhiệt động học
  Thực tập Hóa lý
  Khoa Hóa, Trường ĐHKH Huế; 0914097330
  Thầy Hà quang Khải Thực tập Hóa Hữu cơ Định cư ở nước ngoài (Ba Lan)
  Năm thứ tư (1980-1981)
  Thầy Lê Chí Kiên Hóa học phức chất Hà Nội, nghỉ hưu năm 2003; 043 971 0813
  Thầy Phan Tống Sơn Hợp chất thiên nhiên Hà Nội, đã nghỉ hưu; 043 826 1853
  Thầy Huỳnh Tăng Long Quang phổ trong hóa hữu cơ (Tổ Hữu cơ) Đã mất năm 2001
  Thầy Trần Vũ Xúc tác hữu cơ, phân tích hữu cơ ( ? ) Nghỉ hưu; 01 Đặng Thái Thân, Huế; 054.3512452
  Thầy Lê Văn Hinh Lượng tử Hữu cơ Hiện nay thường trú ở Việt Trì không rõ địa chỉ
  Thầy Nguyễn Đức Huệ Phân tích Hữu cơ Hà Nội, nghỉ hưu năm 2005, 043 636 2171
  Thầy Đặng Như Tại Hóa lập thế Hà Nội, nghỉ hưu năm 1999, 043 971 7172
  Cô Ngô Thị Thuận Xúc tác Hữu cơ Hà Nội, nghỉ hưu năm 2002, 043 971 7172; thuan.ngothi@yahoo.com

  Ngô Duy Cường? Cao phân tử Hà Nội, nghỉ hưu năm 2005; 043 862 1391
  Thầy Phan Văn Tường Phân tích nhiệt Hà Nội, nghỉ hưu năm 2002; 043 858 2412
  Thầy Đăng Ứng Vận Nhiệt động học Hà Nội, nghỉ hưu năm 200?


  GV chủ nhiệm
  Thầy Phan Văn Quảng GV chủ nhiệm lớp năm 1
  Thầy Trương Đình Mậu GV chủ nhiệm lớp năm 2-3 Phó cục trưởng Cục nhà giáo Bộ Giáo dục và Đào Tạo;nr: 043. 8645501; 0975 535 339; truongdinhmau2006@yahoo.com

  Thầy Trần Thái Hòa GV chủ nhiệm lớp năm 3-4 Khoa Hóa, Trường ĐHKH Huế; 0914097330
  Các CB phòng thí nghiệm
  Cô Lý Kỳ Trang PTN Hóa hữu cơ Nghỉ hưu, Cần Thơ
  Chị Đặng Thị Diệu Trang PTN Hóa hữu cơ Nghỉ hưu; 4/12 K137 Phan Đình Phùng, Huế; 054-831357
  Bác Hoàng Xuân Bậc PTN Hóa vô cơ Nghỉ hưu; Nhà vườn Phú Mộng, Kim Long, Huế;
  Chị Nguyễn thị Xuân Mai PTN Hóa vô cơ Gia Lâm Hà Nội
  Cô Nguyễn Thị Minh PTN Hóa phân tích Nghỉ hưu; ở miền Nam
  Chị Hồ Thị Cẩm Vân PTN Hóa lý Nghỉ hưu; 054. 3864 737
  Các Thầy Cô trong Khoa Hóa
  Thầy Lê Văn Hinh Hóa Hữu cơ Hiện nay định cư ở nước ngoài không rõ địa chỉ
  Thầy Lê Bá Thừa Hóa Phân tích Trường 769/2 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
  Thầy Huỳnh Công Sinh Hóa vô cơ TP HCM
  Thầy Lê Thanh Sơn Hóa lý-Điện hóa-Hóa keo-Hóa polymer PGĐ Đại học Huế; 0914091469
  Thầy Nguyễn Nhuận Thực tập Hóa Vô cơ
  Thầy Nguyễn Thoại Thực tập Hóa kỸ thuật

  Các bạn oi, L đã hỏi nhiều ngườ để có được thông tin về thầy dạy, các ban xem thế nào góp ý để ta sửa chữa cho chính xác nhé.
  avatar
  phuochoanguyen

  Tổng số bài gửi : 410
  Age : 62
  Đến từ : ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANG
  Registration date : 28/11/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by phuochoanguyen on 27/06/11, 12:11 am

  VĨNH HÒA ĐÂY, CHÀO CÁC BẠN.
  AI NHỚ, CỐ GẮNG NHÉ.
  NTU.
  avatar
  thanhhuong

  Tổng số bài gửi : 1201
  Age : 59
  Đến từ : Danang
  Registration date : 28/03/2009

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by thanhhuong on 27/06/11, 08:04 pm

  Sao lớp trưởng lại "nhắc lại" danh sách lớp vậy lớp trưởng, sợ anh em mình quên "người nhà" sao? Mà lớp trưởng ơi, có một số bạn thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi nơi làm việc, thay đổi số điện thoại...Bạn nào thấy chưa đúng với mình thì đề nghị chỉnh sửa nhé, cũng không có gì quan trọng lắm nhưng dầu sao đã làm thì chính xác vẫn hay hơn các bạn nhỉ.
  DN nóng quá, buổi sáng thiên hạ kéo nhau đi biển rầm rộ lắm, làm H. lại nhớ đến Thu Lan, Thủy, H.Anh. Mấy bạn ấy mà ở DN mùa mùa tha hồ vùng vẫy sông nước, biển rất gần khu dân cư. H. thì lười quá nên vẫn chưa đi được, nghĩ lại mình thấy mình muôn đời khờ mãi. Ông bà ta thường nói "khôn từ thưở lên ba", dại thì già vẫn còn dại, sao đúng với H. vậy không biết.
  avatar
  phuochoanguyen

  Tổng số bài gửi : 410
  Age : 62
  Đến từ : ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANG
  Registration date : 28/11/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by phuochoanguyen on 29/06/11, 12:09 am

  Anh đây- Vĩnh Hòa đây.
  Anh mới từ BIỂN về. Chị la quá chừng.
  Thôi kệ. Vĩnh Hòa muốn nói với các bạn rằng,
  NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT
  DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT
  SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN
  NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ CHIA CẮT ĐƯỢC,
  THẾ NHÉ.
  NHỚ CÁC BẠN.
  NTU.
  avatar
  phuochoanguyen

  Tổng số bài gửi : 410
  Age : 62
  Đến từ : ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANG
  Registration date : 28/11/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by phuochoanguyen on 03/01/12, 12:47 am

  LỚP HÓA K1,
  NHỚ GHÊ.
  Đây là sản phẩm của Hóa K1- NT.
  Photobucket
  Photobucket
  Photobucket
  Photobucket
  Thế nhé.
  avatar
  phuochoanguyen

  Tổng số bài gửi : 410
  Age : 62
  Đến từ : ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANG
  Registration date : 28/11/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by phuochoanguyen on 03/01/12, 02:28 am

  Photobucket
  avatar
  thanhhuong

  Tổng số bài gửi : 1201
  Age : 59
  Đến từ : Danang
  Registration date : 28/03/2009

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by thanhhuong on 28/03/14, 09:16 am

  Theo lời lớp trưởng đây lớp trưởng à. Sau đây là những "hào kiệt" hóa1 được cuộc đời đón chào trong trong thảng 3: Đặng Thái Bình, Trần văn Chư, Lê thị Lũy và Hương. Tổng là 4, trong đó DN chiếm 3 rồi. Hay ghê. Lũy và "bác" Chư ơi, hôm nào đó mình cùng "hợp ca" bài hát kết đoàn đi, ra mắt "bàn dân thiên hạ" cho vui. Mình được sinh ra trong tháng 3, vẫn còn mùa xuạn mà. Mùa xuân là mùa của tuổi trẻ. Vậy mình còn trẻ chán. Sao "trẻ" hoài vậy ta?
  avatar
  phuochoanguyen

  Tổng số bài gửi : 410
  Age : 62
  Đến từ : ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANG
  Registration date : 28/11/2008

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by phuochoanguyen on 27/12/14, 10:51 pm

  Chào các bạn, Hòa đây. 
  Tối thứ 7 (27.12.2014), một mình ngồi trong mùng tránh muỗi tại Kiên giang, nhớ các bạn nên Hòa lướt Web lớp và coi lại danh sách lớp. Thủa ấy, ai cũng 19-20 nên nhớ lại- những bộ mặt ngây ngô, khờ dại, mọi hành động còn con nít quá.
  Vậy mà đã gần 40 năm rồi các bạn nhỉ. Từ những mái đầu xanh, nay đã bắt đầu điểm bạc, lên vai ông, vai bà hết rồi. Hồi đó, Hòa có "quá phát xít, quá cách mạng, quá bộ đội ..." thì mong các bạn bỏ qua và hiểu cho Hòa nhé. 
  Chỉ còn 4 ngày nữa là mỗi chúng ta lại nhận thêm một tuổi nữa rồi. Hòa và Nhì đã sang tuổi 60 rồi. Trời ơi, sao lẹ vậy. Chúng ta sẽ vui vẻ và sẵn sàng đón nhận thêm tuổi nữa nhé. Cầu sao cho mọi người có được cái tuổi càng lớn càng tốt để vui vẻ với bạn bè, gia đình và xã hội. 
  Các bạn hãy viết vài dòng, cho Web lớp thêm vui vẻ nhé. Chỉ có Hương và mình song diễn mãi- kể cũng buồn. "Ăn một mình thì bực, làm một mình thì cực thân mà". Các cây viết xưa nay đâu rồi nhỉ??? 
  Happy new year 2015 to my friends.

  Sponsored content

  Re: DANH SÁCH LỚP HÓA K1!!

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 20/06/18, 04:11 pm